Narodni poslanik Mujo Muković podnio amandmane za vraćanje Osnovnog i Prekršajnog suda u Tutinu

BEOGRAD, 25. april 2013. - Predsjednik Bošnjačke narodne stranke i narodni poslanik Mujo Muković podnio je danas, u Narodnoj skupštini, dva amandmana na Prijedlog zakona o sjedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, kojima je zatražio uspostavljanje Osnovnog i Prekršajnog suda za opštinu Tutin.
Radna grupa, formirana od Ministarstva pravde i državne uprave, u ovaj prijedlog zakona uvrstila je raniji obrazloženi prijedlog predsjednika Mukovića da se u Sjenici uspostavi Osnovni sud.
On je, krajem prošle godine nakon razgovora sa ministrom Nikolom Selakovićem, uputio obrazloženi prijedlog radnoj grupi Ministarstva pravde i državne uprave, čime je tražio je da se sandžačkim opštinama vrate sudovi koji su ukinuti početkom 2010. godine neuspelom reformom sudstva.

 

PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE


Na osnovu člana 161. Poslovnika Narodne skupštine, na Predlog zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, podnosim amandmane:

AMANDMAN I

U Predlogu zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, u članu 2. stav 1. tačka 23) menja se i glasi: „23) Prekršajni sud u Novom Pazaru, za teritoriju grada Novog Pazara,“

Posle tačke 42) dodaje se tačka 42a) koja glasi:
„42a) Prekršajni sud u Tutinu, za teritoriju opštine Tutin,“

O b r a z l o ž e nj e

Imajući u vidu broj stanovnika i površinu opštine, trdiciju, zatim činjenicu da se radi o pograničnoj opštini, udaljenost i stanje putne mreže, kao i broj i priliv predmeta a poredeći sve to sa opštinama u okruženju npr. Sjenica i Raška jasno je da opština Tutin zaslužuje da joj se vrati Prekršajni sud koji je imala do 1. januara 2010. godine. Naime član 2. Predloga zakona predviđa Prekršajne sudove za opštine Sjenica i Raška a samo se u Tutinu predviđa odeljenje Prekršajnog suda iz Novog Pazara, iako opština Tutin po svim kriterijumima relevantnim za ovaj predlog zakona ispunjava uslove, pre pomenutih opština koje su uzete samo kao primer.
Uzimajući u obzir navedene i druge razloge predloženo je da postoji Prekršajni sud u Tutinu, za teritoriju opštine Tutin.


AMANDMAN II

U članu 3. stav 1. tačka 40) menja se i glasi:
„40) Osnovni sud u Novom Pazaru, za teritoriju grada Novog Pazara,“

Posle tačke 62) dodaje se tačka 62a) koja glasi:
„62a) Osnovni sud u Tutinu, za teritoriju opštine Tutin,“

O b r a z l o ž e nj e

U obrazloženju Predloga zakona kao najvažniji razlog za donošenje istog, navedeno je da se imalo u vidu da osnovni sud predstavlja bazični sud i da se najveći broj građana upravo obraća osnovnim sudovima, te da se novom teritorijalnom organizacijom omogućava lakši pristup pravdi svim građanima.
Stoga, smatrajući da i građani opštine Tutin polažu pravo na to, makar i koliko građani nekih manjih opština koje su ovim Predlogom zakona dobile sedišta osnovnih sudova, predložen je ovaj amandman.

Naime opština Tutin nalazi se na jugozapadu Srbije i pogranična je opština, tako što granična linija prema Crnoj Gori iznosi oko 60 km, a administrativna linija prema AP Kosovu i Metohiji oko 40 km. Samo ta činjenica ukazuje na mogućnost mnogih nedozvoljenih radnji, prekršaja, krivičnih dela, privrednih prestupa i sl. koja po pravilu zahtevaju hitno postupanje gde su stranke vrlo često i strani državljani. Površina opštine je 741 km2, ima 36166 stanovnika i 98 naseljenih mesta, međusobno veoma raštrkanih i povezanih putnom mrežom u veoma lošem stanju. Na njenoj teritoriji je zvanični granični prelaz „Špiljani“ što takođe utiče na povećanje broja predmeta i hitnog postupanja. Ako tome dodamo zvanične podatke o broju nerešenih predmeta, prosečnom broju predmeta u radu po sudiji, zatim činjenicu da postoji adekvatna sudska zgrada koja i u slučaju postojanja sudske jedinice iziskuje troškove održavanja, grejanja i sl. a na sve to dodamo troškove putovanja koje sada imamo, jasno je da je jedino celishodno rešenje postojanje Osnovnog suda u Tutinu, za teritoriju opštine Tutin.

Samo kratkom uporednom analizom sa npr. opštinama Sjenica i Raška koje prema ovom Predlogu zakona dobijaju osnovne sudove, jasno je da je ovaj amandman prihvatljiv.

NARODNI POSLANIK

Mujo Muković
 

 

© BNS | Bošnjačka narodna stranka