Štampa

Glavni odbor

Član 13

Glavni odbor je najviši organ BNS između dvije sjednice Skupštine. Članovi Glavnog odbora, po funkciji su, predsjednik, zamjenik predsjednika, potpredsednici, generalni sekretar, portparol, sekretar, predsjednici opštinskih/gradskih odbora, šef Centralnog izbornog štaba, dva člana koje delegira predsjednik, predsjednik organizacije mladih, predsjednica organizacije žena i dvadeset tri člana Stalnog sastava.

Mandat članova Glavnog odbora traje četiri godine i može se ponavljati. Radom Glavnog odbora rukovodi predsjednik BNS.

Nadležnosti Glavnog odbora su:

 • bira sve organe BNS, osim onih koje bira Skupština ili imenuje predsjednik;
 • realizuje odluke i programske akte Skupštine;
 • predlaže skupštini akte i odluke iz njene nadležnosti;
 • donosi godišnje planove i programe rada;
 • obrazuje radna tijela i bira rukovodioce radnih tijela, na prijedlog predsjednika;
 • imenuje šefa Centralnog izbornog štaba, na prijedlog predsjednika;
 • odlučuje o ulasku u koalicije sa drugim strankama i o drugim oblicima saradnje sa strankama, organizacijama i udruženjima;
 • razmatra i usvaja izvještaje radnih tijela;
 • usvaja finansijski plan BNS;
 • razmatra i usvaja izveštaje o finansijskom poslovanju;
 • donosi Pravilnik o radu.

 

© BNS | Bošnjačka narodna stranka