Štampa

 

 Polazeći od činjenice da je politička scena u Sandžaku, a posebno u okviru bošnjačke nacionalne zajednice, takva da u najvećoj mjeri nije u stanju adekvatno odgovoriti na postojeće izazove, a zabrinuti za dalji razvoj prilika u Sandžaku i regionu 15. januara 2012. godine u Novom Pazaru osnovali smo Bošnjačku narodnu stranku.

Takođe, imajući u vidu dugogodišnju društvenu, ekonomsku i političku krizu; neodgovornost i nesposobnost tadašnje aktuelne vlasti da na demokratski i miran način rješava nagomilane probleme; zabrinjavajuće stanje u oblasti očuvanja nacionalnog, vjerskog i kulturnog identiteta i unapređenja kolektivnih prava Bošnjaka, kao i dalje podjele i paralelizam nacionalnih institucija, a posebno pokušaj stvaranja druge Islamske zajednice; nepodnošljivo stanje u pogledu standarda građana, visok stepen nezaposlenosti i nesigurnu budućnost za mlade, usvojili smo „Političku platformu o statusu Bošnjaka i pitanju Sandžaka u procesu demokratizacije Srbije“.

Snažno ćemo se zalagati za promjenu postojećeg Ustava Srbije, koji nikada nije dobio podršku bošnjačkog naroda već je nametnut, najblaže rečeno, sumnjivim sprovođenjem referenduma u sandžačkim opštinama. Novi Ustav bi morao da uvaži činjenicu da je Srbija multinacionalna i multikonfesionalna država i ujedno omogući da svi građani Srbije budu ravnopravni.

U oblasti očuvanja identiteta i unapređenja kolektivnih prava tražićemo djelimičnu izmjenu zakona koji tretiraju ovu materiju, ali prije svega njihovu dosljednu primjenu kako bi se onemogućio paralelizam nacionalnih, vjerskih i kulturnih institucija bošnjačkog naroda u Republici Srbiji.

Polazeći od činjenice da je Srbija heterogena država u smislu izraženih specifičnosti određenih područja (kulturnih, istorijskih, etničkih, ekonomskih i dr.) zalagaćemo se za asimetričnu regionalizaciju Republike Srbije i formiranje više regiona na koje će biti prenijet dio pravnih, političkih i ekonomskih nadležnosti. U tom smislu bi morali biti ukinuti već postojeći okruzi i uspostavljena nova teritorijalna organizacija Republike Srbije. Prema tome sandžačke opštine bi činile poseban region sa centrom u Novom Pazaru i pravom na prekograničnu saradnju sa sandžačkim opštinama u Crnoj Gori, stvarajući pretpostavke za funkcionalnu saradnju opština u vidu prekogranične regije.

U svom ekonomskom programu stavićemo akcenat na dovođenje investitora u sandžačke opštine, kako bi se otvorila nova radna mjesta i na taj način mladima omogućila perspektiva života na ovim prostorima. U tom smislu potrebno je usvojiti Strategiju za mlade.

U saradnji sa relevantnim političkim subjektima, koji odražavaju volju većinskog naroda u Republici Srbiji, radićemo na prevazilaženju predrasuda, kao i na unapređenju i očuvanju zajedničkog života u nacionalno mješovitim sredinama. Smatramo da će rješavanje najznačajnih pitanja od interesa za Bošnjake imati pozitivne efekte za sve građane, bez obzira na njihovu nacionalnu i vjersku pripadnost.


Predsjednik
  Bošnjačke narodne stranke

Mujo Muković

© BNS | Bošnjačka narodna stranka