Štampa

U skladu sa čl. 48 i 49, u vezi sa čl. 74 Zakona o rodnoj ravnopravnosti,

a na osnovu čl. 16 Statuta Bošnjačke narodne stranke usvojen je

 

PLAN DJELOVANJA SA POSEBNIM MJERAMA

ZA PODSTICANJE I UNAPREĐIVANJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI

 

Rodna ravnopravnost podrazumijeva jednaka prava, odgovornosti i mogućnosti, ravnomjerno učešće i uravnoteženu zastupljenost žena i muškaraca u svim oblastima društvenog života, jednake mogućnosti za ostvarivanje prava i sloboda, korišćenje ličnih znanja i sposobnosti za lični razvoj i razvoj društva, jednake mogućnosti i prava u pristupu robama i uslugama, kao i ostvarivanje jednake koristi od rezultata rada, uz uvažavanje bioloških, društvenih i kulturološki formiranih razlika između muškaraca i žena i različitih interesa, potreba i prioriteta žena i muškaraca prilikom donošenja javnih i drugih politika i odlučivanja o pravima, obavezama i na zakonu zasnovanim odredbama, kao i ustavnim odredbama.

Diskriminacija na osnovu pola, polnih karakteristika, odnosno roda, jeste svako neopravdano razlikovanje, nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), na otvoren ili prikriven način, u odnosu na lica ili grupe lica, kao i članove njihovih porodica ili njima bliska lica, zasnovano na polu, polnim karakteristikama, odnosno rodu u: političkoj, obrazovnoj, medijskoj i ekonomskoj oblasti; oblasti zapošljavanja, zanimanja i rada, samozapošljavanja, zaštite potrošača (robe i usluge); zdravstvenom osiguranju i zaštiti; socijalnom osiguranju i zaštiti, u braku i porodičnim odnosima; oblasti bezbijednosti; ekologiji; oblasti kulture; sportu i rekreaciji; kao i u oblasti javnog oglašavanja i drugim oblastima društvenog života.

Put ka rodnoj ravnopravnosti je društveno prihvatanje jednakih šansi muškaraca i žena da učestvuju  kontrolišu dobra i resurse zajednice čiji su članovi. Time bi se u budućnosti rješavali istorijski naslijeđeni nepravedni odnosi moći, dominacije, potčinjenosti i prikrivene i podrazumevajuće diskriminacije na društvenom, političkom, ekonomskom, kulturnom i obrazovnom planu, kao i u ličnom životu svakog pojedinca.

Ravnopravnost žena i muškaraca podrazumijeva jednaka prava, odgovornosti i mogućnosti žena i muškaraca. To ne znači da su žene i muškarci isto, već da njihova prava, odgovornosti i mogućnosti ne smiju zavisiti od toga kom polu pripadaju. Sprovođenje koncepta ravnopravnosti polova u upravljanju javnim poslovima znači da su posebni interesi, prioriteti i potrebe oba pola integrisani u definisane javne politike i da se preko njihove implementacije radi na ostvarivanju potreba i žena i muškaraca. Rodno svjestan pristup podrazumijeva da rodna ravnopravnost, senzitivnost i perspektiva prožimaju sve aspekte javnog upravljanja, kako analizu i razvoj politike, tako i njenu implementaciju posredstvom zakona, raspodjele resursa ili planiranja, sprovođenja, praćenja i evaluacije javnih programa i projekata.

Zakonske definicije i pretpostavke rodne ravnopravnosti potrebno je promovisati i javno zagovarati njihovu primenu. Potrebno je posebnu pažnju usmjeriti na posebne mjere u skladu sa načelom jednakih mogućnosti kojima se obezbjeđuje ravnopravno učešće i zastupljenost žena i muškaraca, posebno pripadnika osetljivih društvenih grupa, u svim sferama društvenog života i jednake mogućnosti za ostvarivanje prava i sloboda.

Posebnu pažnju i aktivnosti potrebno je usmjeriti na:

 - pravo žena, djevojčica i muškaraca na informisanost i jednaku dostupnost politikama, programima i uslugama;

- primjenu urodnjavanja i rodno odgovornog budžetiranja u postupku planiranja, upravljanja i sprovođenja planova, projekata i politika;

- promovisanje jednakih mogućnosti u upravljanju ljudskim resursima i na tržištu rada;

- uravnotežena zastupljenost polova u upravnim i nadzornim tijelima i na položajima;

- uravnotežena zastupljenost polova u svakoj fazi formulisanja i sprovođenja politika rodne ravnopravnosti;

- upotreba rodno senzitivnog jezika kako bi se uticalo na uklanjanje rodnih stereotipa pri ostvarivanju prava i obaveza žena i muškaraca;

- prikupljanje relevantnih podataka razvrstanih po polu i njihovo dostavljanje nadležnim institucijama.                                                                                                                                   

 

Imajući u vidu sve navedeno kroz zakonske odredbe, kao i lična uvjerenja, a u cilju realizacije programskih načela u narednom periodu potrebno je u okviru opštih i posebnih mjera organizovati:

- edukacije o rodnoj ravnopravnosti i mogućnostima aktivnog učestvovanju u političkom životu zemlje;

- razvijanje potpunog uzajamnog poštovanja i uvažavanja muškaraca i žena unutar stranke;

- prevazilaženje stereotipa i predrasuda o ženskim sposobnostima da zauzimaju javne funkcije i uspešno ih obavljaju;

- ravnomerna podjela odgovornosti u donošenju svih relevantnih odluka u okviru stranke;

- praćenje sastava i ravnopravnosti podjele stranačkih funcija po polovima prilikom kandidovanja za izbore na sve funkcije i imenovanja u organe javne vlasti, finansijske i druge institucije, ne zanemarujući suštinske kvalitete kandidata i funcionera;

- obezbjeđivanje ostvarenja principa ravnopravnosti polova u toku sprovođenja postupka kroz sastav i rad organa za sprovođenje izbora, u skladu sa propisima kojima se uređuju izbori.

 

Plan djelovanja sa posebnim mjerama za podsticanje i unapređivanje rodne ravnopravnosti potrebno je usvajati svake četvrte godine i objavljivati ga na zvaničnoj internet prezentaciji stranke.

 

U Novom Pazaru, 

02.12.2021. godine

 

 

© BNS | Bošnjačka narodna stranka