Štampa

 

 

Na osnovu čl. 10. i 13. Zakona o političkim strankama (″Sl. Glasnik Republike Srbije″ broj 36/2009), osnivačka Skupština Bošnjačke narodne stranke, održana dana 15. januara 2012. godine u Novom Pazaru, usvojila je

 

PROGRAM

Bošnjačke narodne stranke

 

PROGRAMSKA NAČELA I CILJEVI BOŠNJAČKE NARODNE STRANKE

 • očuvanje nacionalnog, vjerskog i kulturnog identiteta i unapređenje kolektivnih prava bošnjačke nacionalne manjine;
 • adekvatna zastupljenost pripadnika bošnjačke nacionalne manjine u državnim organima;
 • afirmacija ljudskih prava i sloboda;
 • ravnopravnost svih građana bez obzira na nacionalnu, vjersku i svaku drugu pripadnost;
 • decentralizacija i ravnomjerni regionalni razvoj;
 • slobodna aktivnost vjerskih zajednica, zasnovana na njihovoj autonomiji i verskim slobodama građana;
 • demokratizacija društvenog i političkog života i funkcionisanje pravne države;
 • BNS teži evropskim integracijama, što je interes svih građana Srbije;
 • dosljedno sprovođenje principa tržišne privrede, ravnopravnost svih oblika vlasništva;
 • razvoj sela i poljoprivrede;
 • borba protiv narkomanije i drugih oblika zavisnosti;
 • unapređenje zdravstva i socijalne zaštite;
 • razvoj obrazovanja;
 • sloboda medija;
 • zaštita i očuvanje životne sredine.

 Način djelovanja

Bošnjačka narodna stranka (BNS) će se, u demokratskom ambijentu za koji se zalaže, boriti za ostvarenje svog programa i svojih ciljeva pridobijanjem birača, učešćem na izborima i učešćem u radu predstavničkih tijela i organa vlasti, srazmjerno uspjehu na izborima ili delovanjem u opoziciji. Svoje djelovanje BNS će posebno usmjeriti na predstavljanje i zastupanje pripadnika bošnjačke nacionalne manjine.

Demokratija i ljudska prava

Demokratija je jedna od osnovnih ciljeva BNS. Pod demokratijom podrazumijevamo vladavinu naroda, koja je regulisana vladavinom prava i zakona. To su zakoni u čijem se središtu nalazi čovjek kao slobodna ličnost, a koji bez ikakvih rezervi i ograničenja potvrđuju prava, slobode i jednakost ljudi i građana bez obzira na vjeru, naciju, rasu, pol, jezik i njihov društveno-politički položaj i političko uvjerenje.

 Vladavina prava

BNS se zalaže za vladavinu pravednih zakona i potpunu ravnopravnost svih građana, te ravnopravnost nacionalnih zajednica. BNS će se zalagati za dosledno sprovođenje principa podjele vlasti i potpunu nezavisnost sudstva.

 Obrazovanje

BNS će inicirati i podržavati sve mjere koje idu u pravcu razvijanja i reforme prosvete i školstva u svim stepenima. Ovo se naročito odnosi na osnovno i srednje obrazovanje, koja moraju biti obavezna i besplatna i u najvećoj mjeri sveobuhvatna.

Pri tome BNS će se zalagati za bitnu reformu školskog sistema i reviziju školskih programa, kako bi se iz njih uklonile političke dogme i predrasude nastale u periodu političkog i duhovnog jednoumlja i nacionalističke netrepeljivosti, a sve u cilju uključenja Srbije u jedinstveni evropski obrazovni prostor (Bolonjski proces).

Nacionalnim manjinama treba osigurati obrazovne programe koji poštuju njihove nacionalne vrijednosti u skladu sa najvišim standardima o ljudskim i manjinskim pravimai u tom smislu BNS će se zalagati za upotrebu bosanskog jezika u skladu sa zakonom.

Sloboda vjere


BNS se zalaže za iznalaženje najpogodnijih formi međukonfesionalnog dijaloga i saradnje, uz uvažavanje svih vjerskih razlika, usmjerene ka zajedničkom cilju – razumjevanju i toleranciji, za dobrobit svih ljudi.

Polazeći od slobode vjere kao osnovnog ljudskog prava i uvjereni u snažan moralni potencijal vjerskih učenja, zalažemo se za:

 • punu slobodu djelovanja svih tradicionalnih vjerskih zajednica;
 • punu autonomiju vjerskih zajednica i striktno poštovanje te autonomije;
 • vraćanje oduzete imovine vjerskim zajednicama i njihovim institucijama (vakufima, zadužbinama);
 • ishranu u obrazovnim ustanovama, vojsci, bolnicama, i zatvorima u skladu sa vjerskim propisima.

 

Tržišna privreda i poljoprivreda

BNS se zalaže za dosljedno sprovođenje principa trzišne privrede i ravnopravnost svih oblika vlasništva. BNS se zalaže za vraćanje značaja poljoprivredi i dostojanstva poljoprivrednim proizvođačima. Potrebno je smanjiti namete i selo stimulisati na modernu i trzišnu proizvodnju. Obezbjeđenje bespovratnih sredstava i subvencija, kao i povoljna kreditna sredstva za ulaganje u modernizaciju, pri tome koristiti evropska iskustva. Stvoriti uslove i sigurnost za ulaganje stranog kapitala u zemlju, a posebno naših građana na privremenom radu u inostranstvu. Ulaskom kapitala u zemlju stvorili bi se uslovi za brže zapošljavanje nezaposlenog stanovnistva.

 Unapređenje socijalnih prava

Izmjene u privrednoj strukturi i odnosima svojine ne smiju ugroziti stečena prava niti pozitivne funkcije socijalne države, koje treba i dalje zadržati i unaprediti. To se posebno odnosi na minimum zdravstvene zaštite, egzistencijalni minimum za nezaposlene, stare i bolesne, besplatno osnovno i srednje obrazovanje, mjere za zaštitu majke i deteta. Posebnu brigu treba posvetiti hendikepiranim licima i osobama sa invaliditetom.

Djeca i omladina

BNS smatra da posebnu pažnju treba posvetiti djeci i omladini. Posebno ćemo se zalagati za obezbjeđivanje uslova za zdrav odgoj školske djece i omladine, te državno stipendiranje nadarenih učenika i studenata. Smatramo da je veoma važno uključivanje u sportska društva i udruženja. Zalažemo se za eliminisanje ili, bar, efikasno ograničavanje nekih socijalnih devijacija, prije svega tzv. bolesti zavisnosti, posebno narkomanije. Posebnu pažnju treba posvetiti izradi Strategije za mlade.

 Unapređenje položaja žene

BNS poseban značaj pridaje očuvanju porodice kao jezgra moralnih i etičkih vrijednosti i najznačajnijeg faktora u odgoju čovjeka. Uloga žene u ovom zadatku je nezamjenljiva. Borićemo se protiv svake diskriminacije i iskorišćavanja žena te svake vrste nasilja nad ženama. Podsticaćemo zapošljavanje žena. Isticaćemo važnost žena za vaspitanje djece i očuvanje porodice.

 Mediji i informisanje

Zalažemo se za slobodu medija i za objektivno, istinito i pravovremeno informisanje javnosti. U okviru programa državnog i lokalnih RTV javnih servisa tražimo adekvatnu zastupljenost sadržaja iz kulture, tradicije i prošlosti bošnjačke nacionalne manjine.

 Zaštita životne sredine

Podržavamo razvoj ekološke kulture i svih ekoloških mjera i aktivnosti za zaštitu čovjekove okoline. Članovi BNS će u svojoj sredini biti aktivni članovi ekološkog pokreta i podržati njegove akcije i nastojanja u cilju očuvanja i zaštite flore i faune, vode, zdrave hrane i sl.

 Saradnja sa drugim strankama

U cilju poboljšanja života građana u sandžačkim, i drugim opštinama gde žive pripadnici bošnjačke nacionalne manjine, BNS će imati saradnju sa relevantnim političkim strankama slične orijentacije.

© BNS | Bošnjačka narodna stranka