Štampa

Predsjedništvo

Član 16

 

Predsjedništvo je operativni i izvršni Organ BNS koji:

 • sprovodi utvrđenu politiku između dva zasijedanja Glavnog odbora i obavlja tekuće poslove i zadatke;
 • predlaže politiku BNS organima BNS za naredni period;
 • utvrđuje nacrte svih akata i odluka koje donosi Skupština i prijedloge akata koje donosi Glavni odbor;
 • stara se o stranačkoj imovini i raspolaže imovinom BNS;
 • stara se o finansiranju BNS i prikupljanju donacija;
 • odlučuje o postizbornim koalicijama od opštinskog do republičkog nivoa, na prijjdlog predsjednika;
 • utvrđuje konačnu listu kandidata BNS za poslanike, odbornike i druge funkcije, na prijedlog predsjednika;
 • priprema sjednice Glavnog odbora;
 • koordinira rad BNS između sjednica Glavnog odbora;
 • bira i razrješava Predsednike i članove resornih odbora;
 • obavlja i druge poslove određene ovim Statutom i opštim aktima BNS.

 

Član 17

Predsjedništvo čine:

 • Predsjednik;
 • Zamjenik predsednika;
 • Potpredsednici;
 • Generalni sekretar;
 • Portparol;
 • Sekretar;
 • Predsjednici opštinskih/gradskih odbora;
 • šef Centralnog izbornog štaba;
 • dva člana koje delegira predsjednik;
 • predsjednik organizacije mladih, predsjednica organizacije žena su članovi Predsjedništva po funkciji.


Predsjedništvo predlaže Glavnom odboru i Skupštini odgovarajuće odluke bitne za rad BNS. Odgovorno je za svoj rad Skupštini. Radom Predsjedništva rukovodi predsjednik, odnosno zamjenik predsednika ili izabrani član Predsjedništva koga ono ovlasti. Mandat Predsjedništva je četiri godine.

© BNS | Bošnjačka narodna stranka