Štampa

 

 

Na osnovu čl. 10. i 14. Zakona o političkim strankama (″Sužbeni Glasnik Republike Srbije″ broj 36/2009), osnivačka Skupština Bošnjačke narodne stranke, održana dana 15. januara 2012. godine u Novom Pazaru, usvojila je

 

 STATUT

Bošnjačke narodne stranke

 

 I  OSNOVNE ODREDBE

Sadržaj Statuta

Član 1

Ovaj Statut je osnovni opšti akt  sa kojim su u saglasnosti svi drugi opšti akti.

Statut određuje naziv ove političke stranke, njeno sjedište, simbole, pečat, programske ciljeve, nastanak i prestanak članstva, prava, obaveze i odgovornosti članova, unutrašnju i teritorijalnu organizaciju, organe, zastupanje, način izmjena i dopuna ovog Statuta kao i drugih akata stranke, način ostvarivanja javnosti rada, odlučivanja o političkim savezima i spajanju, način finansiranja i unutrašnje kontrole finansijskog poslovanja kao i raspolaganja imovinom, ovlašćena lica za pojedine radnje koje zahteva zakon, način donošenja odluke o prestanku rada, kao i druga pitanja od značaja za rad i djelovanje stranke.

 Naziv, sjedište, obilježja

Član 2

Naziv stranke: БОШЊАЧКА НАРОДНА СТРАНКА, ispisuje se na srpskom jeziku ćiriličnim pismom, odnosno  BOŠNJAČKA NARODNA STRANKA, na bosanskom jeziku latiničnim pismom. 

Skraćeni naziv Bošnjačke narodne stranke je БНС/BNS.

Bošnjačka narodna stranka (u daljem tekstu „BNS“) je politička stranka slobodno i dobrovoljno udruženih građana Republike Srbije, čiji je cilj da predstavlja i zastupa interese bošnjačke nacionalne manjine kao i da unapređuje prava njenih pripadnika u skladu sa ustavom, zakonom i međunarodnim standardima.

Sjedište BNS je u Novom Pazaru.

Obilježja BNS su amblem i zastava.

Amblem čini jedanaest zvjezdica raspoređenih u polukrugu sa lijeve strane, naizmjenično u zlatno-žutoj i zelenoj boji, u središnjem dijelu je ispisan skraćeni naziv stranke „BNS” zelene boje, latiničnim pismom, sa čije desne strane je ljiljan zlatno-žute boje.

Zastava je pravougaonog oblika, plave boje. U središnjem dijelu zastave je amblem BNS, a ispod je ispisan naziv „BOŠNJAČKA NARODNA STRANKA“, bijele boje, latiničnim pismom.

Pečat

Član 3

BNS ima pečat.

Pečat je okruglog oblika na kome je po obodu upisan naziv stranke u obliku u kom je upisan u Registar i sedište, a u sredini pečata je skraćeni naziv stranke.

Pečat organizacionih jedinica po teritorijalnom principu sadrži naziv Stanke i naziv i mjesto organizacionih jedinica po teritorijalnom principu.

II  DJELOVANJE I ORGANIZOVANJE 

Programski ciljevi

Član 4

Svoje programsko djelovanje BNS ostvaruje političkom borbom za realizaciju sljedećih načela, principa i osnovnih ciljeva:

 • očuvanje nacionalnog, vjerskog i kulturnog identiteta i unapređenja kolektivnih prava bošnjačke nacionalne manjine;
 • adekvatna zastupljenost pripadnika bošnjačke nacionalne manjine u državnim organima;
 • afirmacija ljudskih prava i sloboda;
 • ravnopravnost svih građana bez obzira na nacionalnu, vjersku i svaku drugu pripadnost;
 • decentralizacija i ravnomjerni regionalni razvoj;
 • slobodna aktivnost vjerskih zajednica, zasnovana na njihovoj autonomiji i vjerskim slobodama građana;
 • demokratizacija društvenog i političkog života i funkcionisanje pravne države;
 • BNS teži evropskim integracijama, što je interes svih građana Srbije, dosljedno sprovođenje principa tržišne privrede, ravnopravnost svih oblika vlasništva;
 • razvoj sela i poljoprivrede;
 • borba protiv narkomanije i drugih oblika zavisnosti;
 • unapređenje zdravstva i socijalne zaštite;
 • razvoj obrazovanja;
 • sloboda medija;
 • zaštita i očuvanje životne sredine.

Djelovanje BNS ni u kom slučaju neće  biti usmjereno na nasilno rušenje ustavnog poretka i teriorijalne cjelovitosti Republike Srbije, kršenje zajamčenih ljudskih i manjinskih prava ili izazivanje i podsticanje rasne, nacionalne ili vjerske mržnje.

Članovi BNS

Član 5

Članstvo u BNS je dobrovoljno i slobodno.

Članom BNS može postati, pod uslovima i  na način utvrđen ovim Statutom, svaki punoljetan i poslovno sposoban državljanin Republike Srbije, osim ako je na funkciji koja je nespojiva sa članstvom u nekoj političkoj stranci.

O  učlanjavanju i prestanku članstva odlučuje opštinski/gradski odbor.

Protiv odluke opštinskog/gradskog odbora o odbijanju prijema u članstvo BNS, odnosno o isključenju, može se u roku od 15 dana podnijeti prigovor Glavnom odboru. Odluka Glavnog odbora je konačna.

Izuzetno,u slučaju hitnosti,o učlanjavanju i prestanku članstva, umesto Glavnog odbora, može odlučivati i Predsjedništvo. 

Članom BNS se postaje potpisivanjem pristupnice i upisom u jedinstvenu centralnu bazu podataka BNS (Registar članova BNS).

 Prava i obaveze članova

Član 6

Član BNS ima pravo da učestvuje u aktivnostima BNS, daje predloge, izražava svoje stavove i mišljenja, bira i bude biran u organe BNS.

Obaveze člana su da u političkom i društvenom životu radi na  ostvarenju Programa i Statuta i da plaća članarinu.

Prestanak članstva

Član 7

Članstvo prestaje:

 • istupanjem (davanjem pisane izjave nadležnom opštinskom/gradskom odboru);
 • isključenjem zbog nepoštovanja odredbi Statuta;
 • isključenjem zbog nepoštovanja odluka i/ili stavova organa BNS;
 • smrću.

Evidencija Članova

Član 8

Registar članova BNS sadrži: lično ime, ime jednog roditelja, prebivalište i adresu, JMB građana, datum učlanjivanja, datum prestanka članstva.

Evidencija članova se vodi u pisanom obliku kao jedinstvena centralna baza podataka BNS i u elektronskom obliku (Registar članova BNS).

 III ORGANI I ZASTUPANJE BNS 

Organi BNS

Član 9

Organi BNS su:

 • Skupština;
 • Glavni odbor;
 • Predsjednik;
 • Zamjenik predsjednika;
 • Predsjedništvo;
 • Nadzorni odbor;
 • Statutarna komisija;
 • Centralni izborni štab.

Pored navedenih organa BNS mogu se birati: Potpredsjednici BNS, Generalni sekretar, Izvršni odbor i Politički savjet. 

Mandat svih organa BNS je četiri godine i može se obnavljati. Članovi kolektivnih organa BNS biraju se na četiri godine i mogu se birati ponovo.

Kolekivni organi BNS punovažno rade i odlučuju kad je prisutno više od polovine članova, donoseći odluke većinom glasova prisutnih članova, osim u slučajevima kada ovim Statuom nije drugačije određeno.

Opštim aktom urediće se preciznije ovlašćenje, sastav, način izbora i opoziva, kao i način odlučivanja svakog organa.

Skupština

Član 10

Skupština je najviši organ BNS.

Skupštinu sačinjavaju:

 • delegati opštinskih i gradskih ogranaka;
 • delegati organizacija mladih, organizacija žena;
 • članovi Glavnog odbora.

Delegati se biraju na četiri godine. Odluku o broju i načinu izbora delegata donosi Glavni odbor. Skupština donosi punovažne odluke većinom glasova prisutnih delegata. Glasanje je tajno kad to Statut ili Poslovnik o radu izričito predviđaju. Odluke Skupštine obavezuju sve članove BNS i njihove organizacije.

Skupština može biti redovna i vanredna.

Redovna Skupština se sastaje najmanje jedanput u četiri godine.

Redovnu Skupštinu saziva i predsjedava joj Predsjednik.

Prijedlog dnevnog reda za redovnu sjednicu Skupštine utvrđuje Glavni odbor na predlog Predsjedništva.

Vanrednu Skupštinu saziva Predsjednik na zahtev Glavnog odbora, dvije trećine ukupnog broja članova Predsjedništva ili više od polovine ukupnog broja opštinskih/gradskih odbora, a u skladu sa opštim aktima.

Dnevni red vanredne sjednice Skupštine predlaže onaj na čiji je zahtev sjednica sazvana, a usvaja ga Predsjedništvo BNS.

 Nadležnost Skupštine

Član 11

Nadležnosti Skupštine su:

 • da donosi Program i Statut  i odlučuje o izmenama i dopunama Programa i Statuta u skladu sa opštim aktima;
 • donosi odluke o statusnim promenama BNS;
 • usvaja izvještaj o radu organa koje bira, te donosi konačnu odluku o razrješenju organa koje bira, na prijedlog Glavnog odbora u skladu sa Statutom i Opštim aktima;
 • bira  članove stalnog sastava Glavnog odbora, Predsjednika i Zamjenika predsjednika;
 • Skupština donosi i sve druge odluke koje, u skladu sa Statutom, nisu u nadležnosti drugih organa BNS.

 

Rad Skupštine

Član 12

Na prijedlog sazivača, Skupština bira radno predsjedništvo od pet članova, proverava punomoćje delegata, usvaja dnevni red, donosi Poslovnik o svom radu kao i odluke iz svoje nadležnosti.

Skupština punovažno radi i odlučuje kad je prisutno više od polovine delegata.

Glavni odbor

Član 13

Glavni odbor je najviši organ BNS između dvije sjednice Skupštine. Članovi Glavnog odbora, po funkciji su, predsjednik, zamjenik predsjednika, potpredsednici, generalni sekretar, portparol, sekretar, predsjednici opštinskih/gradskih odbora, šef Centralnog izbornog štaba, dva člana koje delegira predsjednik, predsjednik organizacije mladih, predsjednica organizacije žena i dvadeset tri člana Stalnog sastava.

Mandat članova Glavnog odbora traje četiri godine i može se ponavljati. Radom Glavnog odbora rukovodi predsjednik BNS.

Nadležnosti Glavnog odbora su:

 • bira sve organe BNS, osim onih koje bira Skupština ili imenuje predsjednik;
 • realizuje odluke i programske akte Skupštine;
 • predlaže skupštini akte i odluke iz njene nadležnosti;
 • donosi godišnje planove i programe rada;
 • obrazuje radna tijela i bira rukovodioce radnih tijela, na prijedlog predsjednika imenuje šefa Centralnog izbornog štaba, na prijedlog predsednika;
 • odlučuje o ulasku u koalicije sa drugim strankama i o drugim oblicima saradnje sa strankama, organizacijama i udruženjima;
 • razmatra i usvaja izveštaje radnih tijela;
 • usvaja finansijski plan BN;
 • razmatra i usvaja izveštaje o finansijskom poslovanju;
 • donosi Pravilnik o radu.

Predsjednik

Član 14

Predsjednik BNS:

 • predstavlja i zastupa BNS u zemlji i u inostranstvu;
 • usklađuje i koordinira funkcionisanje BNS;
 • odgovara za sprovođenje odluka Skupštine i Glavnog odbora;
 • saziva sjednice Predsjedništva, Glavnog odbora i Skupštine;
 • podnosi izvještaj o svom radu Skupštini i Glavnom odboru;
 • rukovodi radom Skupštine, Glavnog odbora i Predsjedništva;
 • predlaže Skupštini kandidata za zamjenika predsednika,
 • predlaže Glavnom odboru kandidate za potpredsednike, generalnog sekretara, članove Predsjedništva i ostale organe;
 • predlaže Glavnom odboru kandidata za šefa Centralnog izbornog štaba;
 • imenuje i razrješava portparola i sekretara BNS;
 • daje punomoćje za zastupanje BNS pred sudovima i drugim organima;
 • naredbodavac je po finansijskom planu;
 • vrši i druge poslove koje mu povjeri Skupština, Glavni odbor i Predsjedništvo.

Predsjednik BNS bira se, tajnim glasanjem, na Skupštini BNS na period od četiri godine, većinom prisutnih delegata.

Za svoj rad predsjednik je odgovoran Skupštini koja ga može opozvati. Prijedlog za opoziv može podnijeti jedna polovina članova BNS ili dvije trećine članova Glavnog odbora BNS, ukoliko smatraju da Predsjednik neuspešno vodi stranku. Prijedlog za opoziv mora biti argumentovan i podnijet u pisanoj formi. Predsjednik BNS je opozvan ukoliko se za opoziv, tajnim glasanjem, izjasni dvije trećine ukupnog broja članova Skupštine.

Mandat predsedniku može prestati i ranije iz razloga ostavke na funkciju, opoziva i smrću.

Skupština BNS može da donese odluku da se izbor Predsjednika vrši i javnim glasanjem.

 Zamjenik predsednika

Član 15

Zamenik predsjednika BNS, zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti i obavlja poslove koje mu povjeri predsjednik BNS.

U slučaju prestanka funkcije predsjednika BNS, zamjenik predsjednika je dužan da sazove vanrednu sjednicu Skupštine.

Zamjenik predsjednika BNS za svoj rad odgovara Skupštini, Glavnom odboru i Predsjedniku.

Mandat zamenika predsjednika traje četiri godine.

Zamjenika predsjednika bira Skupština, na prijedlog predsjednika BNS, većinom prisutnih delegata.

Mandat zameniku predsednika može prestati i ranije iz razloga ostavke na funkciju, opoziva i smrću.

Postupak za opoziv zamjenika predsednika BNS pokreće se na prijedlog Predsjednika, Glavnog odbora ili jedne trećine delegata Skupštine.

Kada ovlašćeni predlagač podnese pijredlog za opoziv zamjenika predsednika, predsjednik BNS dužan je da sazove vanrednu sednicu Skupštine, koja odlučuje o opozivu.

Na sjednici, na kojoj je donijela odluku o opozivu zamjenika predsednika BNS, Skupština će da izabere novog zamjenika predsednika.

Predsjedništvo

Član 16

Predsjedništvo je operativni i izvršni Organ BNS koji:

 • sprovodi utvrđenu politiku između dva zasijedanja Glavnog odbora i obavlja tekuće poslove i zadatke;
 • predlaže politiku BNS organima BNS za naredni period;
 • utvrđuje nacrte svih akata i odluka koje donosi Skupština i prijedloge akata koje donosi Glavni odbor;
 • stara se o stranačkoj imovini i raspolaže imovinom BNS;
 • stara se o finansiranju BNS i prikupljanju donacija;
 • odlučuje o postizbornim koalicijama od opštinskog do republičkog nivoa, na prijedlog predsjednika;
 • utvrđuje konačnu listu kandidata BNS za poslanike, odbornike i druge funkcije, na prijedlog predsjednika;
 • priprema sjednice Glavnog odbora;
 • koordinira rad BNS između sjednica Glavnog odbora;
 • bira i razrješava Predsednike i članove resornih odbora;
 • obavlja i druge poslove određene ovim Statutom i opštim aktima BNS.

 

Član 17

Predsjedništvo čine:

 • Predsjednik;
 • Zamjenik predsednika;
 • Potpredsednici;
 • Generalni sekretar;
 • Portparol;
 • Sekretar;
 • Predsjednici opštinskih/gradskih odbora;
 • šef Centralnog izbornog štaba;
 • dva člana koje delegira predsjednik;
 • predsjednik organizacije mladih, predsjednica organizacije žena su članovi Predsjedništva po funkciji.

Predsjedništvo predlaže Glavnom odboru i Skupštini odgovarajuće odluke bitne za rad BNS. Odgovorno je za svoj rad Skupštini. Radom Predsjedništva rukovodi predsjednik, odnosno zamjenik predsednika ili izabrani član Predsjedništva koga ono ovlasti. Mandat Predsjedništva je četiri godine. 

Nadzorni odbor

Član 18

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština tajnim glasanjem. Nadzorni odbor vrši kontrolu finansijskog poslovanja organa BNS i o tome podnosi izveštaj Skupštini.

 Statutarna komisija

Član 19

Statutarnu komisiju od pet članova bira Glavni odbor. Predsjednik Statutarne komisije mora biti diplomirani pravnik.

Statutarna komisija daje tumačenje Statuta i programa BNS, razmatra i druga bitna pitanja iz statutarne oblasti i radi na unapređenju  statutarne materije i usaglašavanju partijskih akata na svim nivoima.

Centralni izborni štab

Član 20

Centralni izborni štab (u daljem tekstu CIŠ) je operativni organ nadležan i odgovoran za organizovanje i sprovođenje svih aktivnosti vezanih za učešće BNS na izborima.

Radom CIŠ rukovodi šef CIŠ koga imenuje Glavni odbor na prijedlog predsjednika. Sastav CIŠ određuje šef CIŠ, a potvrđuje ga Glavni odbor.

Centralni izborni štab formira svoju mrežu koju čine izborni štabovi lokalnih organizacija i koji su odgovorni za organizovanje i sprovođenje izbornih aktivnosti na teritoriji lokalne organizacije.

Šefa izbornog štaba opštinskog ogranka imenuje opštinski odbor uz saglasnost šefa CIŠ.

Sastav izbornog štaba lokalne organizacije određuje šef lokalnog izbornog štaba.

Za svoj rad šef CIŠ odgovara Predsjedniku i Glavnom odboru.

IV  LOKALNA ORGANIZACIJA BNS

Član 21

BNS je organizovana na teritorijalnom principu i vodi svoju politiku kroz:

 • Mjesne ogranke;
 • Opštinske/gradske ogranke.

Pravilnikom o lokalnoj organizaciji BNS bliže se definišu pitanja organizacije i djelovanja lokalnih organa.

Pravilnik o lokalnoj organizaciji BNS donosi Glavni odbor.

Mjesni ogranak

Član 22

Mjesni ogranak se formira na teritoriji mjesne zajednice.

Organi mjesnog ogranka su:

 • zbor mjesnog ogranka;
 • mjesni odbor;
 • predsjednik mjesnog odbora.

Zbor mjesnog ogranka čine svi članovi BNS sa teritorije te mjesne zajednice. Zbor mjesnog ogranka bira i razrešava predsjednika i članove Mjesnog odbora. Zbor mjesnog ogranka bira i razrešava predsjednika mesnog odbora prostom većinom glasova prisutnih. Zbor odlučuje punovažno ukoliko mu prisustvuje više od 50% članova.

Mjesni odbor ima predsjednika, potpredsjednika i 5 do 9 članova.

Predsjednik Mjesnog odbora je član opštinskog odbora BNS. Predsjednik Mjesnog odbora, u smislu čl. 10. kao delegat OO, je član Skupštine BNS. Svi članovi Mjesnog odbora su članovi Skupštine OO BNS.

Opštinski ogranak

Član 23

Opštinski ogranak se formira radi vođenja politike BNS na teritoriji opštine.

Organi opštinskog ogranka su:

 • skupština opštinskog ogranka;
 • opštinski odbor;
 • predsjednik opštinskog odbora.

Skupština opštinskog ogranka

Član 24

 

Skupština opštinskog ogranka je najviši organ lokalne organizacije BNS. Skupštinu čine članovi mjesnih odbora kao i svi članovi viših stranačkih organa i izabrana ili postavljena lica na lokalnom i republičkom nivou, sa teritorije te opštine

Skupština opštinskog ogranka može biti redovna i vanredna.

Redovna skupština je izborna i održava se najmanje jedanput u četiri godine. Vanredna skupština takođe može biti izborna.

Skupština opštinskog ogranka bira predsjednika, potpredsjednika i članove stalnog sastava opštinskog odbora (Izvršni odbor OO).

Skupština se saziva odlukom opštinskog odbora ili na zahtev Predsjedništva BNS

 Opštinski/gradski odbor

Član 25

Osnovne nadležnosti opštinskog/gradskog odbora su da:

 • vodi politiku BNS na teritoriji opštine/grada;
 • sprovodi odluke viših organa BNS na svojoj teritoriji;
 • odlučuje o formiranju i raspuštanju mjesnih odbora;
 • utvrđuje listu kandidata za odbornike;
 • utvrđuje listu članova biračkih odbora;
 • formira opštinski/gradski izborni štab, uz saglasnost šefa CIŠ;
 • zajedno sa odborničkom grupom predlaže kandidate za opštinske/gradske funkcije, koje usvaja Predsjedništvo BNS;
 • donosi Poslovnik o svom radu;
 • odlučuje o drugim pitanjima od značaja za funkcionisanje lokalne samouprave.

Ostale nadležnosti opštinskih odbora uređuju se Pravilnikom o lokalnoj  organizaciji.

 Član 26

Opštinski/gradski odbor čine:

 • predsjednik opštinskog/gradskog odbora;
 • potpredsjednik opštinskog/gradskog odbora;
 • sekretar opštinskog/gradskog odbora;
 • članovi stalnog sastava opštinskog/gradskog odbora;
 • predsjednici mesnih ogranaka;
 • predsjednica organizacije žena;
 • predsjednik organizacije mladih;
 • članovi Glavnog odbora sa teritorije opštine/grada.

 

Povjereništvo opštinskog ogranka

Član 27

Povjereništvo opštinskog ogranka imenuje Predsjedništvo u opštinama gdje nije formiran ogranak ili je opštinski odbor raspušten.

V  UDRUŽIVANJE  I SPAJANJE POLITIČKIH STRANAKA 

Član 28

BNS se može udruživati u šire političke saveze u zemlji ili inostranstvu pri čemu zadržava svoj pravni subjektivitet. Može se spojiti i sa drugom ili drugim strankama koje su upisane u Registar, radi stvaranja nove političke stranke. Politička stranka koja je nastala spajanjem upisuje se u Registar u okviru zakonom predviđenih pravila. Odluku o udruživanju i spajanju donosi Glavni odbor javnim glasanjem odlukom više od polovine članova Glavnog odbora, na prijedlog predsjednika.

VI  PRESTANAK RADA STRANKE

Član 29

BNS prestaje sa radom dvotrećinskom odlukom Skupštine stranke, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Stranke, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka rada, imovina koja je unijeta prilikom osnivanja Stranke biće prenijeta na lica koja su tu imovinu unela. Ostatak sredstava će biti prenijet na pravnog sljedbenika BNS, odnosno pravni subjekt sa sličnim ciljevima o čemu će Skupština BNS odlučiti Odlukom o prestanku rada stranke.

Ukoliko nema uslova za sazivanje i održavanje Skupštine, odluku donosi Glavni odbor ili Predsjedništvo javnim glasanjem ''za'' više od polovine prisutnih članova.

VII  FINANSIRANJE  RADA BNS

Korišćenje sredstava

Član 30

Sredstva BNS mogu se koristiti za finansiranje troškova potrebnih za

 • redovan rad BNS;
 • izbornu kampanju.

Vođenje računa, knjigovodstva i način kontrole finansijskog poslovanja BNS, uređuju se posebnim opštim aktima, u zakonskim okvirima.

Vrste sredstava

Član 31

Sredstva BNS čine budžetska sredstva, te privatni izvori u skladu sa zakonom, u vidu članarine, priloga, prihoda od postojeće imovine BNS. Članarinu utvrđuje predsjedništvo BNS posebnom odlukom.

BNS neće prihvatiti sredstva data kao pomoć od stranih država i drugih stranih subjekata, anonimne darove, davanja javnih ustanova ili javnih  preduzeća sa učešćem državnog kapitala, te druga sredstva čije bi primanje bilo protivno zakonu.

Vođenje finansijskog poslovanja

i unutrašnja kontrola finansijskog poslovanja

Član 32

Vođenje finansijskog poslovanja obavljaće lice izabrano od strane Predsjedništva, na preijdlog predsjednika. Ono će biti odgovorno za organizaciju i rukovođenje finansijskim poslovanjem BNS i biće ovlašćeno za kontakt sa nadležnim organima i agencijama, u skladu sa zakonom.

To lice podnosi interne finansijske izveštaje Glavnom odboru u skladu sa Pravilnikom o finansijskom poslovanju i drugim opštim aktima,  kao i zakonom propisane eksterne finansijske izveštaje  nadležnim organima. Sa završnim računom za svaku godinu upoznaje se Skupština, nakon čega završni račun postaje deo internet prezentacije BNS.

Nalogodavac za korišćenje finansijskih sredstava je predsjednik stranke ili lice koje dobije njegovo pismeno ovlašćenje 

VIII  JAVNOST PODATAKA I OPŠTIH AKATA BNS  

Član 33

Rad BNS je javan. O radu BNS javnost se obaveštava putem sredstava javnog informisanja i publikacija BNS kao i putem internet prezentacije.

IX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 34

Postupak za donošenje Programa i Statuta mogu pokrenuti Glavni odbor i Predsjedništvo.

Prednacrt Programa iStatuta se upućuje na raspravu svim opštinskim odborima. Rasprava o prdnacrtuPrograma iStatuta traje najmanje dvije nedelje. Nakon sprovedene rasprave, na osnovu pristiglih primedbi, Statutarna komisija sačinjava nacrt Programa iStatuta koji dostavlja Predsjedništvu na razmatranje. Predsjedništvo utvrđuje prijedlog Programa iStatuta i upućuje ga na usvajanje Skupštini.

Skupština donosi Program iStatut većinom glasova prisutnih delegata.

Izmene i dopune Programa iStatuta vrše se na način i po postupku za njegovo donošenje.

Sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom, Glavni odbor će regulisati preko akata i odluka u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Akte i odluke koje proizilaze iz ovog Statuta, organi BNS će doneti u roku od tri mjeseca od dana upisa u Registar.

Član 35

U postupku registracije BNS, predsedsedavajući i radno Predsjedništvo je od osnivačke Skupštine stranke ovlašćeno da može da izvrši izmjene i dopune Programa i Statuta i drugih akata i dokumenata da bi se izvršila registracija Stranke.

Član 36

Statut stupa na snagu danom donošenja.

© BNS | Bošnjačka narodna stranka